Kullanıcı Sözleşmesi

TÜKETİCİ GAZETESİ (www.tuketicigazetesi.com) Kullanıcı Sözleşmesi

SÖZLEŞME ve TARAFLARI

İşbu Sözleşme (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) www.tuketicigazetesi.com (kısaca Tüketici Gazetesi olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanacak olan gerçek veya tüzel kişiler (kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup, Sözleşme’de yer alan şart ve koşullar Tüketici Gazetesi ve Kullanıcı (kısaca Taraflar) arasında bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder.

KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Siteye üye olan Kullanıcılar, üye olurken istenilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgilerin yanlış ya da eksik doldurulmasından dolayı Tüketici Gazetesi’nin veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici Gazetesi sitesine kayıt olan her Kullanıcı’nın kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise, üyelik iptal veya bloke edilir ve Tüketici Gazetesi site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

Şifrenin korunması ve gizli tutulması Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden Kullanıcı’nın kendisi sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden Kullanıcılar (bireysel-kurumsal) durumu derhal Tüketici Gazetesi site yönetimine bildirmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını; Tüketici Gazetesi sistemini hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını; aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, Tüketici Gazetesi’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Tüketici Gazetesi’nin bir zarara uğraması durumunda bu zararları Tüketici Gazetesi’nin ilk talebinde ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Tüketici Gazetesi kullanıcılarının, Tüketici Gazetesinin veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan da sorumludurlar.

Kullanıcılar, Tüketici Gazetesi’nin Türk hukukundaki emredici yasal mevzuat hükümleri uyarınca Türk resmi makamlarına açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar karşısında, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait gizli ve ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyeceğini kabul ederler.

Kullanıcı, sistem aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin, Tüketici Gazetesi tarafından, yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edileceğini ve şikayetlerin içeriğinde gerektiğinde değişiklik yapılacağını, yapılan bu değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, Tüketici Gazetesi editörlerinin, şikayetlerin daha görünür olması için şikayetlere başlık ve spot (özet) eklemek gibi editoryal müdahaleler yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Tüketici Gazetesi’nin sistemi aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak Tüketici Gazetesi herhangi bir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle Tüketici Gazetesi’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Tüketici Gazetesi’nin bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği SMS (kısa mesaj) ve e-postaları almayı kabul eder.

Kullanıcılar, Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

Kullanıcılar, Tüketici Gazetesi’nin yazılı onayını almadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

İşbu Sözleşme, taraflar arasında geçerli olup, kullanıcının bağlı olduğu diğer grup şirketler bakımından herhangi bir hüküm ifade etmez.

TÜKETİCİ GAZETESİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tüketici Gazetesi, işbu Sözleşme’de zikredilen hizmetleri sözleşme dâhilinde belirtilen koşullar çerçevesinde yerine getirmeyi, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici Gazetesi, işbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen gayreti sarf edecektir. Tüketici Gazetesi’nin elinde olmayan teknik arızalardan dolayı söz konusu hizmeti sağlayamadığı hallerde Kullanıcılar, Tüketici Gazetesi’ni sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Tüketici Gazetesi, www.tuketicigazetesi.com web sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. Tüketici Gazetesi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir.

Kullanıcılar, Tüketici Gazetesi’nin talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri yerine getirmek zorundadırlar. Söz konusu değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara ait olacaktır.

Tüketici Gazetesi, www.tuketicigazetesi.com web sitesinin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri, ürünleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.

Tüketici Gazetesi, Kullanıcıların yazdığı şikayetlere (telif hakkı problemi olmayan) uygun görsel (fotoğraf, illüstrasyon, video vb.) ekleyerek yayınlayabilir. Tüketici Gazetesi, bu görselleri istediği zaman yayından kaldırabilir.

Tüketici Gazetesi, hak ve sorumluluklarını, her zaman üçüncü kişilere devredebilir.

Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak hareket ederse Tüketici Gazetesi, ilgili tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’yi tek yanlı feshedebilir. Tüketici Gazetesi bu durumda kanunlar çerçevesinde tüm yasal yollara başvurma hakkına sahip olacaktır.

Tüketici Gazetesi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Tüketici Gazetesi, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.tuketicigazetesi.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tüketici Gazetesi’nin bir sorumluluğu olmayacaktır.

Tüketici Gazetesi, Kullanıcılara ve Kullanıcıların www.tuketicigazetesi.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, firmalar ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.tuketicigazetesi.com internet sitemiz (İnternet Sitesi) ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir. Tüketici Gazetesi, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla, firmalarla paylaşabilecektir. Ayrıca Kurumsal Üye veya Bireysel Üye Tüketici Gazetesi ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası Tüketici Gazetesi sunucularında kayıt altına alınabilir. Tüketici Gazetesi tüm kullanıcılarının kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 Sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Tüketici Gazetesi veya Tüketici Gazetesi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

İşbu Sözleşme, Kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Tüketici Gazetesi tarafından işbu Sözleşme her zaman www.tuketicigazetesi.com web sitesinde ilan edilmek kaydıyla tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme’nin bir ya da birden fazla hükmünün geçersiz olması durumunda Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini ve bağlayıcılığını korur.

İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Kullanıcılar, Tüketici Gazetesi’ kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Tüketici Gazetesi’ni yemin teklifinden arî kıldığını ve 6100 sayılı HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) ilgili maddeleri anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebepler olarak; doğal afet, isyan, halk hareketleri, kalkışma, protesto gösterileri, pandemi, terör olayları, sokak eylemleri, askeri darbe, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Tüketici Gazetesi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tüketici Gazetesi işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu gibi durumlarda, Tüketici Gazetesi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tüketici Gazetesi’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcılar, www.tuketicigazetesi.com web sitesinde bulunan bilgileri/ürünleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir.

Değerli ticari sırlar içeren fiyatlandırma, pazarlama, teknik ve diğer bilgiler Tüketici Gazetesi’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, ifşa edilemez.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’ye bağlı diğer dokümanlar Türkçe düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü mali ve hukuki takip durumlarında tercüme, tercüman, rehberlik ücreti Kullanıcı’ya ait olacaktır.

İşbu Sözleşme’de bulunan başlıklar hiçbir şekilde bu Sözleşme’nin anlamını ve yorumunu olumsuz etkilemez. Kullanıcı’nın sorumluluğu, sadece başlık altında yazılanlarla sınırlı değildir. Bir bölümün konusu başka bir başlık altında da ifade edilebilir. Kullanıcı Sözleşme’nin tamamından sorumludur.

www.tuketicigazetesi.com web sitesinde yer alan açıklamalar, web sitesi kullanım koşulları, metinler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

ONAY

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olduğunu, ilgili sözleşmenin tüm koşullarını okuyup anladığını ve kabul etmeden önce bağımsız hukuki görüş alma imkanı olduğunu, hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi, www.tuketicigazetesi.com web sitesinde üye olma kısmındaki “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek, tıklayarak kabul ettiğini, bu Sözleşme ve hükümlerine uymayı kendi adına veya işvereni ya da temsil ettiği kuruluş/müşteri adına kabul etmiş olur.

Tüketici Gazetesi, bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve sisteme devam eden erişiminiz veya devam eden sistemi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Kullanıcı işbu Sözleşme’ye taraf olduğunu, ilgili sözleşmenin tüm koşullarını okuyup anladığını hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde kabul beyan ve taahhüt eder.

www.tuketicigazetesi.com Web Sitesi Kullanım Koşulları

www.tuketicigazetesi.com web sitesi Türkiye’nin İstanbul ilinden Tüketici Gazetesi tarafından çalıştırılmakta ve yönetilmektedir.

Kullanıcı, www.tuketicigazetesi.com web sitesine üyelik sırasında istenen kişisel bilgilerinin Tüketici Gazetesi tarafından web sitesinin işletmesi ile ilgili işlemlerde kullanılmak üzere Türkiye sınırları içinde veya dışında depolanabileceğini onaylayıp, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu bilgiler, yasal bir zorunluluk olmadığı sürece gizli tutulur, hiçbir kişi, kuruluş ve kurumla paylaşılmaz.

Kullanıcı, sistem kullanımı ile bağlantılı olarak; Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya herhangi bir devletin yasalarını ihlal etmeyeceğini,

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içeriği iletmeyeceğini,

Kullanıcı, virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici Gazetesi, www.tuketicigazetesi.com sitesinde bulunan linkleri tıklayarak, Kullanıcı’nın ulaştığı başka sitelerin içeriği ve bu siteleri kullanmalarından kaynaklanacak sorunlarla ilgili, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı’ya, www.tuketicigazetesi.com sitesine vermiş olduğu iletişim adresleri vasıtasıyla, Tüketici Gazetesi’nin faaliyetleri, yeni ürünler ve hizmetleri hakkında bilgi vermek için elektronik posta, bülten, broşürler vs. gönderebilir. Tüketici Gazetesi’nin haber bültenleri veya diğer hizmet bilgilerini almak istemeyen Kullanıcı’nın bunu yazılı olarak Tüketici Gazetesi’ne bildirmesi gerekir.

Kullanıcı’nın www.tuketicigazetesi.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel veriler, Tüketici Gazetesi tarafından daha sonra değerlendirebilir.

Tüketici Gazetesi, Kullanıcı’nın www.tuketicigazetesi.com web sitesi üzerinden verdiği kişisel veya farklı verilerinin çalınmasına, kötü amaçlı kullanılmasına ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez.

www.tuketicigazetesi.com web sitesinin el değiştirmesi satılması ya da başka bir ortaklığın vs mülkiyetine girmesi halinde Kullanıcı’nın kişisel verileri de yeni ortaklığa ya da satın alan tarafa verilir.

Tüketici Gazetesi, www.tuketicigazetesi.com web sitesinden verilen hizmete devamlı erişim garantisi vermez.

www.tuketicigazetesi.com web Sitesi Kullanım Koşulları, Tüketici Gazetesi Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir parçasıdır.

Kullanıcılar web sitesi kullanım koşulları, sözleşme ve her türlü sorularını [email protected] adresine elektronik posta yoluyla gönderebilirler.

© Tüm hakları Tüketici Gazetesi’ne aittir.